Právní úprava účetnictví v České republice

paragraf

Účetnictví a postupy účtování jsou v České republice upraveny zákonem o účetnictví, který účetním jednotkám ukládá povinnost vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů.

Právní úprava účetnictví v České republice rozlišuje:

  • Účetnictví, které nahradilo dříve používané tzv. podvojné účetnictví
  • Vnitropodnikové účetnictví
  • Daňovou evidenci, která nahradila dřívější tzv. jednoduché účetnictví

Daňovou evidenci přitom nelze považovat za "skutečné" účetnictví, neboť nesplňuje nároky všeobecně kladené na účetnictví (například podvojný zápis). Pro vedení pouze daňové evidence je nutné splnit zákonem dané podmínky. Vnitropodnikové účetnictví je plně v pravomoci účetní jednotky.

Význam a funkce účetnictví

Základní funkcí účetnictví je poskytovat uživatelům základní informace o tom, jak je daný podnik ekonomicky schopný, dále jaká je finanční situaci podniku, jaké jsou hospodářské výsledky za určité časové období apod.

Tyto údaje se používají především při tvorbě finančních poznatků, finančních analýz apod. Informace o stavu účetnictví jsou určeny pro pracovníky podniku, dále pro jiné externí pracovníky a uživatele, kteří se o podnik zajímají.

Uživatelům jsou informace o finanční situaci podniku předkládány formou účetních výkazů. Tyto informace musí být především hodnověrné, srozumitelné, srovnatelné a správné.

Účetnictví tak plní především tyto funkce:

  1. Informační funkci, tzn poskytuje informace o stavu podniku
  2. Registrační funkce
  3. Důkazní funkce tj. je prostředkem při vedení různých sporů
  4. Kontrolní funkce – tato funkce umožňuje především kontrolu stavu majetku a hospodaření
  5. Slouží k vyměření daňové povinnostiPoužité zdroje: wikipedia.org